تفريق اعداد گويا

تفريق اعداد گويا درست مثل جمع آنهاست با اين تفاوت كه به جاي اضافه كردن قطعه‌ها از تعداد آنها كم مي‌كنيم.

الف) كسرهايي با مخرج‌هاي برابر

مثال:

http://easymath.ir/learn/img/rational/r35.png

بیایید با هم این تفریق را حل کنیم:

به اين پيتزا كه به 8 قسمت تقسيم شده است، نگاه كنيد:

http://easymath.ir/learn/img/rational/r27.png

http://easymath.ir/learn/img/rational/r36.png

 

ب) كسرهايي با مخرج‌هاي نابرابر

مثال:

http://easymath.ir/learn/img/rational/r37.png

http://easymath.ir/learn/img/rational/r38.png

کاربرگ تفریق اعداد گویا(تمرین و خودآزمایی)

آزمون تفریق اعداد گویا (روی این لینک کلیک کنید و در صفحه بعد روی Create Test و سپس روی start کلیک کنید و جواب عباراتی که نشان داده می‌شود را به دست آورده و مقابل آن بنویسید)