درباره ما

این سایت بخشی از پایان‌نامه «منصوره نیرومند» در کارشناسی ارشد روانشناسی است.

در چکیده‌ی این پایان‌نامه آمده است:

هدف: بررسی تأثیر آموزش مبتنی بر وب بر بهبود یادگیری ریاضی دانش‌آموزان بوده است. روش: با بهره‌گیری از روش شبه‎آزمایشی، تعداد 30 نفر از جامعه‌ی در دسترس دانش‌آموزان  سال دوم راهنمایی در شهرستان ساوه پس از انتخاب، همتاسازی شده و به صورت تصادفی در طرح پیش‌آزمون- پس‌آزمون در دو گروه آزمایش و كنترل تقسیم شدند. ابزار جمع‌آوری اطلاعات آزمون ریاضی محقق‌ساخته از مطالب سایت آموزشی ریاضی در مباحث اعداد صحیح، گویا و مخلوط بود. برای تجزیه و تحلیل اطلاعات از آمار توصیفی و استنباطی (t مستقل(تفاوت میانگین ها)) استفاده شد. یافته‌ها: نتایج این پژوهش نشان داد كه شیوه‌ی آموزش مبتنی بر وب بر بهبود یادگیری ریاضی دانش‌آموزان اثر مثبت دارد. بنابراین به نظر می‌رسد این شیوه‌ی آموزش برای این گروه مناسب باشد.