تقسيم اعداد صحيح (Dividing Integers)

1- هر دو عدد هم‌علامت باشند:

اعداد را بدون در نظر گرفتن علامتشان بر هم تقسيم مي‌كنيم. براي حاصل تقسيم علامت مثبت قرار مي‌دهيم.

+4÷(+2)=2                  -15÷(-5)=3

قانون اول:

- / - = +

و:

- / - = +

قانون دوم:

+ / + = +

و

- / + = -

 

1- علامت دو عدد مختلف باشد:

اعداد را بدون در نظر گرفتن علامتشان بر هم تقسيم مي‌كنيم. اما علامت حاصل تقسيم را منفی مي‌گذاريم.

-24÷3=-8                 14÷(-7)=-2

قانون سوم:

+ / - = -

و:

+ / - = -

قانون چهارم:

- / + = -

و

- / + = -

بازی:

روی لینک زیر کلیک کنید:

http://www.quia.com/cm/110502.html?AP_rand=51139037

دو ستون مشاهده می‌کنید. در سمت چپ، عبارات تقسیم و در سمت راست جواب‌ها که به صورت درهم هستند. باید جواب درست را به عبارت مربوط به آن متصل کنید.

توجه: برای اجرای بازی نیاز به نرم افزار Java (JDK)‎ دارید.

 

کاربرگ تقسیم اعداد صحیح (تمرین و خودآزمایی)

آزمون تقسیم اعداد صحیح (روی این لینک کلیک کنید و در صفحه بعد روی start کلیک کنید و سپس جواب عباراتی که نشان داده می‌شود را به دست آورده و مقابل آن بنویسید)