معادله (Equation)

به اين ترازو كه مثل يك الاكلنگ است، نگاه كن. فرض كن در هر طرف 10 كيلو قرار دارد.

http://easymath.ir/learn/img/equation/eq1.png

حالا بيا يك بازي را شروع كنيم.

تو مي‌تواني هر كاري با اين ترازو بكني به شرط اينكه تعادل ترازو حفظ بشود.

اگر به طرف چپ 3 كيلو اضافه كنيم چه اتفاقي مي‌افتد؟

http://easymath.ir/learn/img/equation/eq2.png

اوه اين ترازو اصلاً متعادل نيست!

اما اگر به دو طرف 3 كيلو اضافه كنيم چطور؟

http://easymath.ir/learn/img/equation/eq3.png

حالا اين ترازو مي‌تواند متعادل بماند!

معادله مثل يك ترازو است كه بايد آن را در حالت تعادل نگاه داريم.

بنابراين هر كاري كه در هر طرف تساوي انجام مي‌دهيم بايد براي حفظ تساوي در طرف ديگر هم انجام دهيم.

پاسخ دهید