تعریف

تعريف:
اعداد …،3+ ،2+ ،1+ ،0 ،1- ، 2- ،3- ، … را اعداد صحيح (Integer Numbers) مي‌نامند.  هر يك از اعداد …،3+ ،2+ ،1+ را يك عدد صحيح مثبت (Positive Integer Numbers) و 1- ، 2- ،3- ، … را اعداد صحيح منفي  (Negative Integer Numbers) می‌نامند.

* عدد صفر نه مثبت است و نه منفي.

عددهاي صحيح را مي‌توان روي محور نمايش داد:

كاربرد:

پاسخ دهید